BOZP a OPP

^

Výchova a vzdelávanie zamestnancov (školenia z BOZP a Ochrany pred požiarmi):

 • vstupné školenie a opakované školenie pre ostatných zamestnancov

 • vstupné školenie a opakované školenie pre vedúcich zamestnancov

 • mimoriadne, tematické školenie podľa potreby

 • odborná príprava členov protipožiarnych hliadok 

 • školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase 

 • základný kurz osôb na obsluhu motorových vozíkov (OOMV) + vydanie preukazu

 • opakované školenie OOMV 

 • aktualizačná odborná príprava OOMV (AOP)

 • školenie vodičov referentských vozidiel

 • školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez horolezeckej a speleologickej techniky)

 • školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP

^

Pracovné úrazy:

 • zisťovanie príčin úrazov
 • návrh opatrení
 • evidencia, registrácia pracovných úrazov
 • komunikácia so Sociálnou poisťovňou a inšpektorátom práce
 • zastupovanie zamestnávateľa pred orgánmi štátneho dozoru – inšpektorát práce, Hasičský a záchranný zbor SR, regionálny úrad verejného zdravotníctva a i.

^

Odborné posúdenie (súlad s legislatívou a platnými normami):

 • pracovísk

 • pracovných postupov

 • pracovných podmienok

 • vykonávanie orientačných meraní hluku certifikovaným hlukomerom

 • pracovných prostriedkov z pohľadu BOZP

 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene užívaní stavby

^

Kontrolná činnosť:

 • stav pracovísk z pohľadu BOZP a OPP

 • dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP a OPP na pracovisku

 • preventívne protipožiarne prehliadky 

 • dychové skúšky na prítomnosť alkoholu v dychu certifikovaným prístrojom

 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

^

Bezpečnostné značenie:

 • posúdenie, návrh, výmena, rozmiestnenie značiek 

^

Systém manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:

 • zavedenie a udržiavanie systému, poradenstvo
^

Služby špecialistu požiarnej ochrany:

 • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb: 
 • nevýrobné stavby (občianske budovy, administratívne budovy, stavby na bývanie a ubytovanie a pod.)
 • výrobné stavby (priemyselné prevádzky a závody)
 • skladovacie objekty (jednopodlažné sklady a pod.)
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
^

Dokumentácia:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP a OPP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
^

Poradenstvo:

 • BOZP

 • ochrana pred požiarmi

 • zdravotná starostlivosť o zamestnancov

^

Cenník školení (do 10 osôb):

BOZP cena/osoba
Vstupné školenie 18 €
Opakované školenie 15 €
Vstupné školenie (vedúci zamestnanec) 21 €
Opakované školenie (vedúci zamestnanec) 18 €
Školenie osôb pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez horolezeckej a speleologickej techniky) 14 €
Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť 10 €

 

Ochrana pred požiarmi cena/osoba
Vstupné školenie 12 €
Opakované školenie 10 €
^

Obsluha motorových vozíkov:

Základný kurz a preskúšanie

cena/osoba

pre triedu: I.   druh: A,B,C,D,E 85 €
pre triedu: II.   druh: A,B,C,D,E,W1,W2 119 €
Opakované školenie 15 €
Aktualizačná odborná príprava 19 €
Vydanie preukazu 9 €

Cenník školení nad 10 osôb po dohode.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273