Účtovníctvo a dane

Kompletné spracovanie účtovníctva

^
 • Poradenstvo v danej oblasti
 • Zostavenie počiatočných bilancií účtov
 • Vypracovanie mesačných uzávierok
 • Priebežná kontrola účtovníctva
 • Preverenie dokladov v rámci formálnej správnosti predložených dokladov
 • Preverenie dokladov z pohľadu zákona o DPH
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
^
 • Inventarizácia v zmysle platnej legislatívy
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vedenie evidencie krátkodobého hmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov a vyhodnotení
 • Vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov ku dňu účtovnej uzávierky
 • Priebežné a koncoročné účtovné závierky
 • Príprava podkladov a auditu účtovnej závierky
 • Zabezpečenie priebežného a koncoročného auditu účtovnej závierky
^
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb
 • Spracovanie daňových priznaní k DPH právnických osôb
 • Spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok

Poradenstvo v oblasti účtovníctva

^
 • Konzultácie a poradenstvo
 • Kontrola účtovníctva
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Komplexné zastupovanie klienta pred orgánmi verejnej správy

MZDY A PERSONALISTIKA

^
 • Mesačné spracovanie miezd
 • Výpočet poistných odvodov a spracovanie výkazov pre poisťovne
 • Spracovanie prehľadov a hlásení pre daňový úrad
 • Vypracovanie ročného zúčtovania daní a daňových priznaní pre FO
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z poisťovní
 • Vedenie komplexnej personálnej agendy
 • Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
 • Komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom, ÚPSVaR, IP a cudzineckou políciou
 • Príprava a realizácia výberových konaní
 • Odborné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

DAŇOVÉ PORADENSTVO

^

Daňové poradenstvo pre právnické osoby

 • Priebežné daňové poradenstvo a správna aplikácia daňových predpisov 
 • Príprava a podanie daňového priznania
 • Daňové zastupovanie v prípade daňovej kontroly
^

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia
 • Kompletné spracovanie a vykázanie DPH v zmysle platnej legislatívy
 • Daňové zastupovanie pri daňovej kontrole
^

Spracovanie hlásenia Intrastat a súhrnného výkazu

 • Overenie evidenčných povinností v súvislosti so súhrnným výkazom a Intrastatom
 • Evidencia dát pre účely prípravy súhrnného výkazu a hlásenia Intrastat
 • Zastupovanie v komunikácii s Colným úradom a inými miestnymi inštitúciami
^

Majetkové dane

 • Kompletné daňové poradenstvo

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273