Projekcia

^

Ponuka našich služieb

 • realizácia investičných akcií, prípadne modernizácií, rekonštrukcií 

 • komplexné riešenie od prípravy podkladov pre zadanie až po kolaudáciu a uvedenie investičnej akcie do prevádzky

 • starostlivosť o majetok, udržiavanie a opravy, facility management objektov a priemyselných areálov

^

Komplexné riešenie z našej strany pozostáva z:

 • prípravy podkladov pre zadanie na základe požiadaviek investora

 • technického posúdenia aktuálneho stavu a požiadaviek 

 • zo zabezpečenia štúdie, na základe ktorej sa po schválení podieľame na tvorbe všetkých stupňov projektovej dokumentácie/projekt pre územné konanie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt/

 • zabezpečenia vyjadrení a stanovísk od štátnych orgánov

 • zabezpečenia stavebného povolenia od stavebného úradu 

 • zabezpečenia cenových ponúk, príprava výberu dodávateľa investičných akcií a prác a ich následné obstaranie

 • zabezpečenia realizácie a odborný dohľad na investičné akcie/projekt organizácie výstavby, stavbyvedúci, dozor/

 • zabezpečenie technickej dokumentácie potrebnej ku kolaudačnému konaniu

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273