Enviro služby

^

Odpadové hospodárstvo

 • Vstupná analýza aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a vedenej evidencie

 • Priebežná kontrola plnenia uložených povinností v rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy a legislatívy

 • Spracovanie hlásení o nakladaní s odpadmi 

 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov

 • Vedenie evidencie odpadov 

 • Plnenie povinností voči OZV

 • Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s odpadmi

 • Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi

 • Návrh možných spôsobov optimalizácie odpadového hospodárstva

^

Vodné hospodárstvo

 • Činnosť vodohospodára

 • Prevádzkovanie verejných vodovodov VII a verejných kanalizácií KII

 • Vstupná analýza aktuálneho stavu vodného hospodárstva a vedenej evidencie a dokumentácie

 • Vypracovanie havarijných plánov, prevádzkových poriadkov

 • Vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijného plánu)

 • Vypracovanie Povodňových plánov zabezpečovacích prác

 • Zabezpečujeme vykonanie skúšok tesností nádrží, rozvodov a havarijných nádrží 

 • Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

 • Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami

 • Zosúladenie činnosti s legislatívou a príslušnými STN

 • Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi 

 • Návrh možných spôsobov optimalizácie vodného hospodárstva

^

Ovzdušie

 • Vstupná analýza aktuálneho stavu vedenej evidencie, súhlasov, povolení a hlásení na orgány ochrany ovzdušia
 • Preverenie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia
 • Zosúladenie činnosti s legislatívou a príslušnými STN
 • Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami
 • Návrh možných spôsobov optimalizácie ochrany ovzdušia
 • Poradenstvo pri vypĺňaní údajov v rámci systému NEIS, ktorý slúži pre potreby spracovania emisnej inventarizácie a následného poskytovania údajov na národnej úrovni ako aj pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná
 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia
^

Environmentálny audit

 • Komplexné posúdenie činnosti prevádzky vo vzťahu k platnej environmentálnej legislatíve, k povinnostiam prevádzkovateľa na úseku ochrany životného prostredia a k legislatívne stanoveným limitom znečisťovania
^

Dokumentácia k územným a stavebným povoleniam

 • Pripravujeme, pripomienkujeme technické správy k nakladaniu s odpadmi zo stavieb

 • Schvaľujeme projekty, zámery a štúdie k odpadovému hospodárstvu

 • Vypracovávame oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

^

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

 • Zabezpečujeme odborné poradenstvo IPKZ komplexne 

 • Príprava žiadosti o integrované povolenie

 • Spolupráca s projektantom

 • Konzultácie na inšpektoráte životného prostredia

 • Účasť na konaní

 • Zabezpečenie vydania integrovaného povolenia

 • Dopracovania potrebnej prevádzkovej dokumentácie ku kolaudačnému konaniu (napr. prevádzkové poriadky, havarijné plány, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroje znečisťovania a iné)

^

Odbery vzoriek odpadovej a pitnej vody

 • Robíme kontrolné odbery vzoriek odpadových vôd
 • Pre producentov vypracovávame harmonogramy odberov vzoriek z hľadiska legislatívnych a zmluvných povinností
 • Zasielame hlásenia na úrady
 • Na základe výsledkov analýz navrhujeme opatrenia alebo riešenia

^

Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14 001:2015

 • Vykonávame audity a preskúmanie existujúceho stavu v oblasti procesov životného prostredia
 • Vykonávame analýzy dokumentácie, procesov, personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia
 • Analýzy environmentálnych aspektov a vplyvov
 • Vyhodnocujeme existujúci stav z hľadiska dodržania legislatívnych požiadaviek a právne záväzných noriem procesov environmentálnych aspektov a vplyvov

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273